Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SNACKBAR & IJSSALON HENK B.V.

 

Artikel 1. Definities

1.1          SNACKBAR & IJSSALON HENK: SNACKBAR & IJSSALON HENK B.V. gevestigd te Bussum aan Singel 87 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32067547.

1.2          Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SNACKBAR & IJSSALON HENK een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie SNACKBAR & IJSSALON HENK een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3          Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

1.4          Dienst: de specifieke dienst die SNACKBAR & IJSSALON HENK met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

1.5          Overeenkomst: de overeenkomst tussen SNACKBAR & IJSSALON HENK en Opdrachtgever krachtens welke SNACKBAR & IJSSALON HENK de Dienst zal uitvoeren.

 

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SNACKBAR & IJSSALON HENK goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door SNACKBAR & IJSSALON HENK zijn ondertekend. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt SNACKBAR & IJSSALON HENK beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst.

2.2          SNACKBAR & IJSSALON HENK zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.

2.3          Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SNACKBAR & IJSSALON HENK opgegeven gegevens waarop SNACKBAR & IJSSALON HENK haar aanbieding baseert. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft SNACKBAR & IJSSALON HENK het recht de prijzen hierop aan te passen.

2.4          Alle adviezen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5          Toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverantie- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Uitvoering van Dienst

3.1          Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SNACKBAR & IJSSALON HENK zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.

3.2          Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert SNACKBAR & IJSSALON HENK dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3          Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft SNACKBAR & IJSSALON HENK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4                            Door SNACKBAR & IJSSALON HENK opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. SNACKBAR & IJSSALON HENK is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3.5          Alle door SNACKBAR & IJSSALON HENK genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan SNACKBAR & IJSSALON HENK bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt SNACKBAR & IJSSALON HENK niet in verzuim.

3.6          SNACKBAR & IJSSALON HENK is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SNACKBAR & IJSSALON HENK en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

3.7          Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Medewerking door Opdrachtgever

4.1          Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SNACKBAR & IJSSALON HENK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan SNACKBAR & IJSSALON HENK worden verstrekt.

 

4.2                            Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door SNACKBAR & IJSSALON HENK te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures, zoals het regelmatig maken van back-up kopieën van bestanden en een adequaat systeembeheer. SNACKBAR & IJSSALON HENK stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende Overeenkomst heeft afgenomen.

4.3          Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4.4          Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SNACKBAR & IJSSALON HENK staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft SNACKBAR & IJSSALON HENK in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.5          Ingeval medewerkers van SNACKBAR & IJSSALON HENK op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever zowel voor een veilige werkruimte als voor door die medewerkers in redelijkheid gewenste (functionele) faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal SNACKBAR & IJSSALON HENK vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van SNACKBAR & IJSSALON HENK daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1          Alle prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten, eventuele overige belastingen en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn bepaald en worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

5.2          Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit één of meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van deze (rechts-)personen tegenover SNACKBAR & IJSSALON HENK hoofdelijk verbonden tot nakoming van (de betalingsverplichtingen van) de Overeenkomst.

5.3          Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat SNACKBAR & IJSSALON HENK gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

5.4          Zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 5.3 is SNACKBAR & IJSSALON HENK gerechtigd de hoogte van alle prijzen en tarieven, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, jaarlijks per 1 januari en/of 1 juli aan te passen op basis van de ontwikkeling van het prijsniveau.

5.5          Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting kan opschorten. SNACKBAR & IJSSALON HENK behoudt zich voorts het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen.

5.6          Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.7          Bij niet tijdige betaling is SNACKBAR & IJSSALON HENK gerechtigd alle werkzaamheden uit hoofde van de Dienst en/of Overeenkomst op te schorten, zonder jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 6. Wijziging Dienst en meerwerk

6.1          Indien SNACKBAR & IJSSALON HENK op verzoek van of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van SNACKBAR & IJSSALON HENK.

6.2          Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en SNACKBAR & IJSSALON HENK kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

6.3          Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SNACKBAR & IJSSALON HENK Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

7.1          Indien SNACKBAR & IJSSALON HENK met Opdrachtgever een duurovereenkomst overeengekomen is, geldt dat deze Overeenkomst is aangegaan voor de door Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een minimale duur van één (1) jaar geldt.

7.2          De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met éénzelfde duur als die van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of SNACKBAR & IJSSALON HENK de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

 

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

8.1          Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken of uit andere bron hebben verkregen en zullen informatie vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Dienst en/of Overeenkomst.

8.2          SNACKBAR & IJSSALON HENK zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van SNACKBAR & IJSSALON HENK, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of SNACKBAR & IJSSALON HENK daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SNACKBAR & IJSSALON HENK zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom / retentierecht

9.1          Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van SNACKBAR & IJSSALON HENK totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan SNACKBAR & IJSSALON HENK verschuldigd is, volledig aan SNACKBAR & IJSSALON HENK zijn voldaan. Hieronder vallen tevens de bedragen zoals bedoeld in artikel 5.5, waaronder begrepen rente en kosten van invordering.

9.2          Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de geleverde zaken nog niet aan haar is overgegaan doch zij wel de feitelijke macht daarvan heeft gekregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat de geleverde zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin deze ten tijde van de levering verkeerden.

9.3          SNACKBAR & IJSSALON HENK kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van SNACKBAR & IJSSALON HENK onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan SNACKBAR & IJSSALON HENK verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 10. Risico overgang

10.1       Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of andere gegevens (zoals bijvoorbeeld: gebruikersnamen, wachtwoorden en codes) die voorwerp van de Overeenkomst/Dienst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

11.1       Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, webshops, websites, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SNACKBAR & IJSSALON HENK of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

11.2       Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SNACKBAR & IJSSALON HENK of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 8, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

11.3       Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

11.4       Het is SNACKBAR & IJSSALON HENK toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien SNACKBAR & IJSSALON HENK door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal SNACKBAR & IJSSALON HENK op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

11.5       Behoudens het geval dat SNACKBAR & IJSSALON HENK een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

11.6       Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door SNACKBAR & IJSSALON HENK ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever SNACKBAR & IJSSALON HENK schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. SNACKBAR & IJSSALON HENK zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

11.7       Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door SNACKBAR & IJSSALON HENK schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan SNACKBAR & IJSSALON HENK te maken.

11.8       SNACKBAR & IJSSALON HENK zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door SNACKBAR & IJSSALON HENK zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever SNACKBAR & IJSSALON HENK onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SNACKBAR & IJSSALON HENK. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan SNACKBAR & IJSSALON HENK verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door SNACKBAR & IJSSALON HENK zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van SNACKBAR & IJSSALON HENK een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SNACKBAR & IJSSALON HENK het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van SNACKBAR & IJSSALON HENK wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van SNACKBAR & IJSSALON HENK voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door SNACKBAR & IJSSALON HENK gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door SNACKBAR & IJSSALON HENK geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

11.9       Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan SNACKBAR & IJSSALON HENK van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal SNACKBAR & IJSSALON HENK vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 12. Beëindiging

12.1       Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, alleen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

12.2       Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3       SNACKBAR & IJSSALON HENK kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. SNACKBAR & IJSSALON HENK zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4       Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn, tenzij SNACKBAR & IJSSALON HENK ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SNACKBAR & IJSSALON HENK vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid van SNACKBAR & IJSSALON HENK

13.1                         De aansprakelijkheid van SNACKBAR & IJSSALON HENK voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SNACKBAR & IJSSALON HENK van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van SNACKBAR & IJSSALON HENK, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs vastgesteld aan het totaal van de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,00.

13.2                         Aansprakelijkheid van SNACKBAR & IJSSALON HENK voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.3.      Buiten de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde gevallen rust op SNACKBAR & IJSSALON HENK geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

13.4       De aansprakelijkheid van SNACKBAR & IJSSALON HENK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SNACKBAR & IJSSALON HENK onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SNACKBAR & IJSSALON HENK ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SNACKBAR & IJSSALON HENK in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SNACKBAR & IJSSALON HENK vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.5                         Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan SNACKBAR & IJSSALON HENK zich bij de uitvoering van de Dienst /Overeenkomst bedient.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1       Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, stroomstoringen, overmacht van toeleveranciers van SNACKBAR & IJSSALON HENK, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan SNACKBAR & IJSSALON HENK zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan SNACKBAR & IJSSALON HENK is voorgeschreven.

14.2       Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 15. Onderhoud SNACKBAR & IJSSALON HENK

15.1       SNACKBAR & IJSSALON HENK heeft het recht om haar systemen, inclusief website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SNACKBAR & IJSSALON HENK zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. SNACKBAR & IJSSALON HENK is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 

Artikel 16. Telecommunicatie

16.1       Indien bij de dienstverlening door SNACKBAR & IJSSALON HENK gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan aan hun zijde. SNACKBAR & IJSSALON HENK is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

 

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1       SNACKBAR & IJSSALON HENK behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van SNACKBAR & IJSSALON HENK of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3       Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1       De overeenkomsten tussen SNACKBAR & IJSSALON HENK en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

18.2       Voorzover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen welke tussen SNACKBAR & IJSSALON HENK en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door SNACKBAR & IJSSALON HENK met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

18.3       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

17.4       Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft SNACKBAR & IJSSALON HENK het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.

17.5       SNACKBAR & IJSSALON HENK heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SNACKBAR & IJSSALON HENK niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.